CO SE DĚJE V HNÍZDĚ – PTÁCI A JARO

Kategorie: MATEŘSKÁ ŠKOLA
Téma: JARO, ZVÍŘATA
Typ: PŘÍPRAVY
Věková kategorie: 1. TŘÍDA, KATEGORIE 3-5 LET, PŘEDŠKOLÁCI
Jazyk: ČEŠTINA
Datum vytvoření: 11.02.2024
Počet stran: 30

Autor:

175 Kč s DPH

175 Kč bez DPH

POPIS MATERIÁLU:

Pdf soubor CO SE DĚJE V HNÍZDĚ – téma PTÁCI A JARO, obsahuje autorské náměty na různorodé aktivity: POHYBOVÉ hry se slovním doprovodem, HUDEBNĚ-POHYBOVÉ hry, písničky a další náměty na aktivity, které zařazujeme v rámci ŘÍZENÉ činnosti, na téma PTÁCI A JARO. 

Pdf soubor nabízí tematické autorské aktivity, které jsou spojeny se slovním/ hudebním doprovodem a další náměty na aktivity. Činnosti  jsou sestaveny tak, aby dětem zábavnou a přitažlivou formou poskytovaly základní informace o našem PTACTVU, se kterým se můžeme v našich podmínkách nejčastěji setkat. Prostřednictvím nabízených aktivit poznáváme, např. VRABCE DOMÁCÍHO, SKŘIVANA POLNÍHO, SÝKORKU MODŘINKU, STRAKU OBECNOU a další. Učíme se ptáčky pojmenovat, sledujeme rozdíly, dozvíme se, jak ptáčci hnízdí, čím se živí atd.

Činnosti, které jsou vzájemně propojeny, rozvíjejí znalosti, vědomosti, dovednosti, řečové schopnosti, pohybové dovednosti, myšlení, fantazii, logické uvažování, spolupráci ve skupině, rozšiřují vědomosti o přírodě a PTÁČCÍCH, které můžeme vidět v našich zahradách, parcích, polích. 

 

Výukový – vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti:

Dítě a jeho tělo: 

  • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, ovládání pohybového aparátu, tělesných funkcí
  • rytmizace, hudebně-pohybové činnosti a zdokonalování dovedností

 

Dítě a svět: 

  • vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
  • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí
  • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

 

podporujeme kompetence k učení: má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije / soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

 

zdroj obrázků: www.freepik.com

 

obsah: 

1. CO SE DĚJE V HNÍZDĚ (písnička+ další náměty na aktivity, rozvíjíme zrakové a sluchové vnímání, myšlení, pozornost, prostorovou orientaci)

2. NA SKŘIVANA (kontaktní hra s písničkou+ další náměty na aktivity, rozvíjíme vzájemné vztahy mezi dětmi, sluchové a zrakové vnímání, myšlení, řeč, získáváme poznatky o skřivanovi polním)

3. NA PTÁČKY (pohybová hra s písničkou+ další náměty na aktivity, rozvíjíme pohybové dovednosti, rytmické cítění, myšlení, reakci na signál, procvičujeme znalost barev)

4. NA DROBEČKY (pohybová hra s říkankou+ další náměty na aktivity, rozvíjíme hrubou motoriku, spolupráci, sluch. a zrak. vnímání, získáváme nové poznatky o vrabci domácím)

5. NA HLADOVÉ KOSY (pohybová hra s říkankou+ další náměty na aktivity, rozvíjíme prostorové vnímání, orientaci na vlastním těle, sluchové vnímání, pozornost, pohybovou paměť, získáváme nové poznatky o kosovi černém)

6. FRRR! (pohybová hra s říkankou+ další náměty na aktivity, rozvíjíme pozornost, sluchové a zrakové vnímání, reakci na daný signál, určujeme a pojmenováváme prsty na ruce, procvičujeme jemnou motoriku prstů)

7. NA SÝKORKY (pohybová hra s říkankou+ další náměty na aktivity, rozvíjíme myšlení, slovní zásobu, cvičíme špetkový úchop, určujeme a pojmenováváme předměty a barvy kolem nás)

8. NA STRAKU (pohybová hra s říkankou+ další náměty na aktivity, rozvíjíme myšlení, pozornost, zrakové vnímání a rozlišování, hbitost, získáváme nové vědomosti o ptákovi zvaném straka obecná)

9. NA PÍRKO (kontaktní hra s říkankou+ další náměty na aktivity, rozvíjíme a podporujeme vzájemné vztahy mezi dětmi, smyslové vnímání- vnímání jednotlivých částí těla, dodržování nastavených pravidel)

10. NA VRABCE FANOUŠE (pohybová hra s říkankou+ další náměty na aktivity, procvičujeme znalost barev, zrakové rozlišování, sluchové vnímání, pozornost, mít povědomí o tom, jak se jmenují členové rodiny)

+ TŘI AKTIVITY NAVÍC, KTERÉ MŮŽETE V TEMATICKÉM TÝDNU VYUŽÍT. 

Abychom poskytli co nejlepší služby, používáme technologie, jako jsou soubory cookie, k ukládání a/nebo přístupu k informacím o zařízení. Souhlas s těmito technologiemi nám umožní zpracovávat osobní údaje. Své nastavení můžete spravovat.